Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Prawo pracy w praktyce

Program:

1. Proces rekrutacji i selekcji pracowników w świetle przepisów prawa pracy:

 • ochrona danych osobowych.
 • o jakie informacje można pytać? O jakie informacje nie można pytać?
 • współpraca z Działem Personalnym.

2. Rodzaje umów o pracę:

 • umowa o pracę na okres próbny.
 • umowa o pracę na czas określony.
 • umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • umowa na zastępstwo.
 • umowa na czas wykonania określonej pracy.

3. Pozostałe formy świadczenia pracy.

4. Zmiana warunków umowy o pracę:

 • porozumienie zmieniające.
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 • oddelegowanie pracownika.

5. Czas pracy:

 • pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających oraz doby i tygodnia pracy.
 • okresy odpoczynku, przerwy w pracy.

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • przesłanki pracy w nadgodzinach.
 • maksymalna dobowa i tygodniowa liczba godzin pracy ponadnormatywnej.

7. Praca w porze nocnej.

8. Praca w niedzielę i święta.

9. Rozliczanie czasu pracy:

 • rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym.
 • dyżur pracowniczy.

10. Urlopy wypoczynkowe:

 • nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • proporcjonalne udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • urlop uzupełniający.
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • urlop na zadanie.

11. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • porozumienie stron.
 • wypowiedzenie wszelkiego rodzaju umów o pracę.
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K. P.).
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.

12. Dyskryminacja, mobbing, równe traktowanie.

13. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.

Cele:
Kurs adresowany jest do menadżerów wszystkich szczebli, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych prawem pracy. Głównym celem kursu jest dostarczenie praktycznej wiedzy słuchaczom z zakresu wybranych elementów prawa pracy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania działem lub firmą oraz unikania sytuacji problematycznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin z wybranych zagadnień programowych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Prawo pracy w praktyce"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI