Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

900 zł 175 h

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z:

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:

I Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy etapów rozwoju dziecka
 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do lat 3
 • mechanizmy rozwojowe dziecka do lat 3 – możliwości wspierania rozwoju.

II Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki,czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
 • zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki
 • kreowanie środowiska rozwoju dziecka
 • współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem społecznym
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę
 • zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

III Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:

 • odpowiedzialność prawna opiekuna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
 • emisja głosu.

IV Moduł: Praktyki zawodowe.

Miejsce odbywania praktyk:
Uczestnik kursu jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w kwestii organizacji praktyk współpracuje z następującymi placówkami:

Przedszkole Niepubliczne  "BAJKA" s. c., ul. Szczęśliwa 7, 85-794 Bydgoszcz     

Centrum Zabaw Animacji i Rozwoju "CZAR"     

Punkt Przedszkolny "ENSINO", ul. Pomorska 7A, 85-796 Bydgoszcz     

 Oświata Polska Sp. z o. o.     

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Treści kształcenia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako dzienny opiekun dzieci do lat 3.

Egzamin / zaliczenie:
- obecność na wszystkich zajęciach
- egzamin pisemny z wybranych zagadnień.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 175
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 900 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI