Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro w obliczu RODO/Elektronizacji/wytycznych UE

360 zł 8 h

Program:

I. Wprowadzenie do zagadnienia zamówień poniżej 30 tys. euro:

 1. Elementy definicji zamówienia publicznego.
 2. Istnienie dwóch niezależnych podmiotów prawa (zamawiający i wykonawca).
 3. Obowiązujące akty prawne w przypadku zamówień poniżej progu ustawowego.
 4. Podstawowe zasady udzielania „małych” zamówień.

II. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia:

 1. Agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/ tworzenie planu zamówień publicznych na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.
 2. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane- przypomnienie naczelnych zasad.
 3. Unikanie zarzutu niedozwolonego dzielenia zamówienia i zaniżania wartości.
 4. Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a ustawy.

III. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro, w tym udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków UE:

 1. Cel tworzonych regulaminów.
 2. Związek z regulacjami prawa zamówień publicznych/ Kodeksem Cywilnym/ Ustawą o finansach publicznych.
 3. Ustalanie treści regulaminu.
 4. Gradacja ważności udzielanych zamówień ze względu na wysokość środków publicznych.
 5. Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników w zakresie wydatkowanych środków zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. 
 6. Sposoby udzielania zamówień, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE (np. zasada konkurencyjności).
 7. Dokumentowanie udzielanych zamówień.

IV. Zasady odpowiedzialności za naruszenia przy wydatkowaniu środków publicznych:

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Odpowiedzialność wg powszechnie obowiązujących przepisów: karna, cywilna i pracownicza.

V. Sprawozdawczość z zamówień poniżej 30 tys. euro:

 1. Podstawa prawna wykonywania obowiązku sprawozdawczego.
 2. Zakres przedmiotowy objęty obowiązkiem sprawozdawczym.

VI. Elektronizacja zamówień publicznych a zamówienia do 30 tys. euro:

 1. Omówienie regulacji prawnych związanych z elektronizacją zamówień publicznych.
 2. Wpływ elektronicznych rozwiązań na zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy.
 3. Przepisy przejściowe/18.04. a 18.10.2018 r.? (przesunięcie w czasie elektronizacji- 01.01.2020 r.).
 4. Projekt Platforma e-Zamówienia (harmonogram wdrożenia, projektowane założenia, etc.).
 5. Platforma centralna czy rozwiązania prywatne?

VII. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych/ RODO:

 1. Specyfika ochrony danych osobowych na gruncie prawa zamówień publicznych.              
 2. Uwzględnienie nowych regulacji w formułowanych postanowieniach umownych.
 3. Certyfikat RODO.
 4. Naruszenia ochrony danych osobowych.

VIII. Pytania uczestników.

Cele:
Szczegółowa analiza regulacji prawnych dotyczących zamówień poniżej progu ustawowego - 30 tys. euro, z uwzględnieniem problematyki prawidłowej kwalifikacji wydatkowanych środków publicznych jako zamówień publicznych w rozumieniu ustawowej definicji. Wyjaśnione zostaną sposoby należytego dokonywania szacowania wartości zamówienia z podziałem na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane. Omówienie przykładowego regulaminu tworzonego na potrzeby jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników zaangażowanych w proces wydatkowania środków publicznych. Co więcej, z uwagi na coraz częstsze wykorzystanie środków współfinansowanych przez UE nie zabraknie tematyki zasad wydatkowania wg unijnych wytycznych przy równoczesnym nacisku na prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności wg przepisów powszechnie obowiązujących, w tym naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nakładanych korekt finansowych. Zakres tematyczny nastawiony jest również na zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych (przygotowania po stronie zamawiającego/ nowe obowiązki w procedurze, etc.). Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na pytanie jaki wpływ proces globalnej elektronizacji będzie miał na wydatkowanie zamówień poniżej progu ustawowego/ czy można uniknąć elektronizacji w tym zakresie, czy wydaje się to być nieuniknione i pomocne w codziennej pracy dysponentów środków publicznych. Jednocześnie podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, która na podstawie Rozporządzenia RODO, a także regulacji krajowych zaczęła obowiązywać zamawiających i wykonawców od dnia 25.05.2018 r.

Forma szkolenia:
Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO. Omawiane zagadnienia zostaną przekazane na przykładzie istniejących w jednostkach sektora finansów publicznych rozwiązań prawnych. Nie zabraknie również analizy prawnej występujących w doktrynie różnych interpretacji dotyczących nadchodzących zmian w zamówieniach publicznych- celem kompleksowego zrozumienia poruszanego zagadnienia. Charakter prowadzonego szkolenia gwarantuje uczestnikowi możliwość swobodnego zadawania pytań stosownie do omawianego zagadnienia, dzięki czemu prowadzi do wzajemnej dyskusji wśród uczestników co niewątpliwie sprzyja także przyswajaniu przekazywanej przez trenera specjalistycznej wiedzy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 360 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zamówienia publiczne w obliczu RODO/elektronizacji/wytycznych UE"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI