Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

SIWZ 2019 – analiza newralgicznych elementów dokumentacji przetargowej

360 zł 8 h

Program:

1. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia:

 • Agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/ tworzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.
 • Ustalanie wartości zamówienia na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane- przypomnienie naczelnych zasad.

2. Szczególne elementy przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia:

 • Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji oraz przypadki posługiwania się przez zamawiającego zwrotem „lub równoważny”.
 • Art. 29 ust. 3a ustawy- wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia- przykładowe zakresy czynności i wyłączenia ustawowego wymogu- wymagane postanowienia specyfikacji.
 • Literalna i celowościowa wykładnia przepisu art. 31d ustawy.
 • Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części- protokolarny obowiązek.

3. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu.

 • „Proporcjonalność” do przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako „minimalne poziomy zdolności”.
 • Warunki „szczególne” w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • Zapisy specyfikacji odnoszące się do możliwości polegania przez wykonawcę na potencjale innego podmiotu- występujące wątpliwości.
 • Oświadczenia lub dokumenty „niezbędne” do przeprowadzenia postępowania- w szczególności jako konsekwencja wcześniej dookreślonych warunków udziału w postępowaniu.

4. Kryteria oceny ofert.

 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.
 • Zastosowanie kryteriów pozacenowych, w tym zakaz odnoszenia się do „właściwości wykonawcy”.

5. Jak prawidłowo korzystać z miniPortalu? Omówienie zasad działania z wykorzystaniem instruktażu Urzędu Zamówień Publicznych:

 • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcom.
 • Zmiana/ wycofanie oferty.
 • Złożenie oferty.
 • Przygotowanie postępowania.
 • Otwarcie ofert.
 • Szyfrowanie oraz deszyfrowanie ofert.
 • Przykładowe zapisy SIWZ związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji przy wykorzystaniu miniPortalu UZP.
 • Dokumentowanie postępowania.
 • Kanały komunikacji: poczta elektroniczna a epuap.

6. Forma składanych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów:

 • Forma pisemna a elektroniczna- ogólne założenia, definicje, równoważność zastosowania.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie.
 • Wydruk dokumentu elektronicznego, skan dokumentu a postać oryginału.
 • Omówienie przykładowych problemów, które mogą wystąpić przy formie składanych dokumentów.

7. Zmiany wynikające z fakturowania elektronicznego:

 • Omówienie regulacji prawnych.
 • Ustrukturyzowane e-faktury.
 • Obowiązek czy prawo przyjmowania e-faktur?

8. Pytania uczestników.

Forma:
Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO.

Cele:
Rozwiązanie praktycznych wątpliwości występujących na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem uniknięcia naruszeń ustawy na przykładzie przetargu nieograniczonego. Z jednoczesnym uwzględnieniem niezbędnych zapisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, a także fakturowania elektronicznego, które w początkowej fazie zacznie obowiązywać od dnia 18.04.2019 r., a następnie, niezależnie od wartości zamówienia publicznego, 01.08.2019 r.

Adresaci:

 • specjaliści ds. zamówień publicznych,
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • inne osoby uczestniczące w postępowaniu/ przygotowaniu zamówienia publicznego,
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 360 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie SIWZ"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI