Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kierownik wycieczek szkolnych

Program:

1. Rodzaje i formy turystyki szkolnej.

2. Przepisy prawne regulujące organizację i przebieg wycieczek szkolnych.

3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz obozów.

4. Współpraca z organizatorami usługi turystycznej, przewoźnikami oraz gestorami bazy noclegowej.

5. Dokumentacja pedagogiczno-organizacyjna wycieczek szkolnych.

6. Dokumentacja finansowa wycieczek szkolnych.

7. Zagadnienia BHP podczas wycieczek szkolnych – bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

8. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Cele:
Celem kursu jest nabycie uprawnień do sprawowania funkcji kierownika wycieczki szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, jak również nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Korzyści:
Możliwość podjęcia pracy w charakterze kierownika wycieczki szkolnej, nabycie dodatkowych uprawnień – kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz poszerzenie własnych kompetencji zawodowych o umiejętności w zakresie organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 150 zł,
- student/absolwent WSG: 135 zł.

Płatność przelewem na konto
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kierownika wycieczek szkolnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI