Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamówienia publiczne

Program:

Program szkolenia uwzględnia zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące m.in.: definicji i nowych pojęć, zakresu przedmiotowego stosowania ustawy, trybów postępowania, oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej, umów w zamówieniach publicznych, udzielania zamówień mieszanych, ustalania wartości zamówienia, przygotowania dokumentów przetargowych, warunków udziału i opisu ich spełnienia, katalogu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i momentu ich żądania (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia), polegania na zasobach innych wykonawców i zasad wspólnego ubiegania się o zamówienie.

Moduł I – Wprowadzenie do zagadnienia:

 • aktualny stan prawny systemu zamówień publicznych w Polsce.
 • podstawowe pojęcia i definicje z zakresu zamówień publicznych.
 • zasady udzielania zamówień publicznych.
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy.
 • przesłanki wyłączeń całkowitych lub częściowych stosowania przepisów ustawy.
 • elektronizacja zamówień publicznych. Zasady elektronicznej komunikacji
  w zamówieniach publicznych.

Moduł II – Szacowanie wartości zamówienia oraz planowanie zamówień. Tryby udzielania zamówień publicznych:

 • zasady ustalania wartości zamówienia. Promowanie dzielenia zamówień publicznych na mniejsze części.
 • szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia. Wymagana zawartość planów zamówień publicznych.
 • tryby udzielania zamówień publicznych oraz ustawowe przesłanki ich stosowania.
 • uproszczona procedura przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych usług.

Moduł III – Zasady konstruowania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • reguły sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Klauzule społeczne przy opisie przedmiotu zamówienia.
 • podstawowe zasady tworzenia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – zawartość specyfikacji i ogłoszenia o zamówieniu w zależności od przedmiotu
  i wartości zamówienia oraz trybu udzielania zamówienia. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.  
 • warunki udziału wykonawców w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. Warunki udziału w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; reguły polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.
 • oświadczenie wstępne i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako sposób weryfikacji braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu. JEDZ – struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania.
 • katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zasady uzupełniania dokumentów.
 • kryteria oceny ofert w postępowaniu – kryteria pozacenowe przedmiotowe, kryteria podmiotowe. Opis sposobu oceny ofert. Promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną.

Warsztaty: Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Studium przypadku – Najczęstsze błędy i nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Moduł IV – Procedura badania i oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. Dokumentowanie postępowania:

 • procedura badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty:
  - weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń,
  - obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
  - wyjaśnianie treści oferty,
  - poprawianie omyłek w ofertach,
  - badanie rażąco niskiej ceny.
 • przesłanki odrzucenia oferty.
 • przesłanki unieważnienia postępowania.
 • dokumentowanie postępowania.
 • sprawozdawczość w zamówieniach publicznych

Warsztaty – Ocena poprawności dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Studium przypadku – Błędy i nieprawidłowości na etapie badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Moduł V – Umowy w sprawach zamówień publicznych:

 • klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy. Zmiana umowy a zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • przesłanki  do stwierdzenia nieważności zawartej umowy.
 • przesłanki rozwiązania umowy.
 • dokumentowanie czynności na poszczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją.

Moduł VI – Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie:

 • czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniu.
 • terminy na wniesienie środka ochrony prawnej.

Moduł VI - Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.

Moduł VII - Tematy podniesione przez uczestników szkolenia - dyskusja.

Cele:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Omówione zostaną najczęściej występujące problemy związane z stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedstawienie praktycznych wskazówek i rozwiązań związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Zaprezentowanie wybranych zagadnień na tle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Okręgowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach,
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zamówienia publiczne"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI