Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

300 zł 8 h

Program:

1. Definicja autoprezentacji.

2. Elementy składające się na autoprezentację.

3. Efekt pierwszego wrażenia i procesy oceny z nim związane.

4. Świadome budowanie pierwszego wrażenia.

5. Znaczenie mowy ciała i komunikacji werbalnej w budowaniu autorytetu mówcy i podnoszeniu skuteczności przekazu:

  • perswazyjne znaczenie wybranych słów i zwrotów
  • likwidowanie głównych błędów i nawyków językowych
  • analiza podstawowych elementów mowy ciała w procesie prezentacji i autoprezentacji
  • wskazówki dotyczące pracy z głosem
  • spójność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi i ich znaczenie dla wiarygodności przekazu.

6. Swobodne poruszanie się, zajmowanie miejsca w przestrzeni.

7. Wystąpienie na siedząco czy na stojąco – przyjęcie odpowiedniej postawy ciała.

8. Formułowanie celu prezentacji – prezentacja informująca vs motywująca.

9. Metody budowania treści wystąpienia.

10. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań grupy odbiorców – analiza publiczności.

11. Znaczenie dostosowania przekazu do odbiorców.

12. Metody angażowania słuchaczy.

13. Próbki wystąpień połączone z informacją zwrotną.

14. Umiejętne kontrolowanie oznak zdenerwowania podczas wystąpienia.

15. Kluczowe błędy pojawiające się podczas wystąpień i sposoby ich unikania.

Metody prowadzenia zajęć:
Program proponowanego szkolenia został oparty na zasadzie: 20% teorii, 80% ćwiczeń. W związku z tym, jego charakter jest typowo warsztatowy – opiera się na zestawie praktycznych ćwiczeń i symulacji z elementami autodiagnozy oraz analizy materiałów audiowizualnych. W trakcie szkolenia kładzie się duży nacisk na aktywizację uczestników oraz zapewnienie każdemu z nich możliwości wypowiedzi podczas prowadzonych dyskusji, czy udziału w proponowanych formach aktywności.

Cele:
Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie skutecznego prezentowania własnych poglądów oraz efektywnego przedstawiania własnej osoby. Szkolenie sprzyja optymalnemu kształtowaniu własnego wizerunku oraz efektywnemu wywieraniu wpływu na innych ludzi w procesie prezentacji i autoprezentacji. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy przyjrzą się własnym kompetencjom w zakresie wystąpień publicznych, zdiagnozują swoje mocne strony i dowiedzą się, w jaki sposób pracować nad słabszymi aspektami własnych wystąpień. Omówione zostaną najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji i metody pracy pozwalające kształtować dobre nawyki.

Adresaci:
Osoby chcące budować własny wizerunek w sposób świadomy oraz rozwijać swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, mające do czynienia z różnego rodzaju wystąpieniami (np. prezentacje produktów/usług, prowadzenie zebrań, prezentacje podczas zajęć dydaktycznych itp.).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 300 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI