Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Prawo zamówień publicznych – nowelizacja - 07.03.2020 r.

Dlaczego nasze szkolenie?

Uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy prawo zamówień publicznych w swoim założeniu ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych co w konsekwencji przekłada się na potrzebę szczegółowego poznania nowych regulacji prawnych i ich prawidłowe wdrożenie w bieżącej działalności zamawiającego i wykonawcy.

Mamy świadomość, iż instytucjonalnie nowe regulacje mają na celu wyjście naprzeciw uczestnikom rynku zamówień publicznych, a projektowane zmiany dostosowanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej, dlatego też podczas spotkania z Państwem skupimy się na kluczowych zmianach w tym obszarze, aby ułatwić Państwu codzienną pracę na ponad 600 artykułach, których wejście w życie planowane jest na dzień 01.01.2021 r.

Dokonując analizy porównawczej z obecnie obowiązującymi przepisami poruszymy wybrane zagadnienia poniższych obszarów:

 • cele, założenia, a także uzasadnienie wprowadzenia nowych rozwiązań
 • zasady udzielania zamówień
 • etap przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień publicznych
 • wymagania dotyczące umów
 • środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązanie sporów.

Program:

1. Wprowadzenie do nowych regulacji- cele, założenia oraz wykładnia nowych przepisów. Nowe definicje ustawowe:

 • dokumenty zamówienia
 • innowacje
 • łańcuch dostaw
 • pisemność
 • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 • udzielenie zamówienia
 • warunki zamówienia, itp.

2. Zasady udzielania zamówień:

 • uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców
 • przejrzystość
 • proporcjonalność
 • najlepsza jakość dostaw/usługi/roboty budowlanej
 • najlepsze efekty zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, itp.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plany postępowań Zamawiającego – nowe obowiązki:

 • polityka zakupowa państwa, jako narzędzie do realizacji polityki gospodarczej
 • plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: (obowiązek aktualizacji rocznych planów, koncentracja ogłoszeń w publikatorach (BZP, Dz. U. UE)
 • nowe zasady szacowania wartości zamówienia
 • podstawowe reguły opisywania przedmiotu zamówienia
 • analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
 • publikacja ogłoszeń
 • podział zamówienia na części
 • ustalanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert
 • nowa rola wykonawcy w przygotowaniu postępowania.

4. Procedura krok po kroku na przykładzie przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego:

 • wszczęcie postępowania- publikacje ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia
 • składanie i otwarcie ofert- terminy, wadium, okres związania ofertą
 • badanie i ocena ofert
 • uporządkowanie procedury odwróconej
 • nowe zasady zwrotu wadium
 • nowe terminy związania ofertą
 • zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • procedura powyżej i poniżej progu unijnego – analiza porównawcza. Nowa rola zamówień bagatelnych: (zamówienia bagatelne - poniżej progu ustawowego (nie mniejsze niż 50 tys. złotych), ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym oraz jego zmiana, zakres informacji objęty ogłoszeniem/ formularz ogłoszenia, sprawozdanie z udzielonych zamówień, co z zamówieniami poniżej dolnego progu- 50 tys. złotych?, wpływ zamówień bagatelnych na udział wykonawcy w postępowaniu)

5. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

 • klauzule abuzywne
 • najważniejsze postanowienia umowy
 • zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy
 • raport z realizacji zamówienia.

6. Środki ochrony prawnej a pozasądowe rozwiązywanie sporów.

7. Aktualne problemy prawne i ich znaczenie na gruncie nowej ustawy:

 • ochrona danych osobowych
 • komunikacja zamawiającego z wykonawcami- środki komunikacji elektronicznej
 • zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cele:
Zapoznanie się z nowelizacją Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 300 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Prawo zamówień – nowelizacja”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI