Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Elektronizacja zamówień publicznych (krok po kroku) / miniPortal UZP

360 zł 8 h

Program:

1. Omówienie regulacji prawnych związanych z elektronizacją zamówień publicznych:

 • Dyrektywy UE,
 • Ustawa pzp oraz zmiany ustawowe (w związku z elektronizacją i jej częściowym przesunięciem),
 • akty wykonawcze, m.in. Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • Kodeks Cywilny.

2. Jak prawidłowo korzystać z miniPortalu? Omówienie zasad działania z wykorzystaniem instruktażu Urzędu Zamówień Publicznych:

 • komunikacja między zamawiającym a wykonawcom,
 • zmiana/ wycofanie oferty,
 • złożenie oferty,
 • przygotowanie postępowania,
 • otwarcie ofert,
 • szyfrowanie oraz deszyfrowanie ofert,
 • przykładowe zapisy SIWZ związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji przy wykorzystaniu miniPortalu UZP,
 • dokumentowanie postępowania,
 • kanały komunikacji: poczta elektroniczna a epuap.

3. Forma składanych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów:

 • forma pisemna a elektroniczna- ogólne założenia, definicje, równoważność zastosowania,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie,
 • wydruk dokumentu elektronicznego, skan dokumentu a postać oryginału,
 • omówienie przykładowych problemów, które mogą wystąpić przy formie składanych dokumentów.

4. Omówienie przykładowych problemów związanych z elektronizacją zamówień:

 • zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium w postępowaniu oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • problemy z prawidłowym wypełnieniem oświadczenia JEDZ,
 • forma pełnomocnictwa,
 • próbki w ofercie wykonawcy a środki komunikacji elektronicznej,
 • archiwizowanie dokumentów elektronicznych.

5. Elektronizacja w zamówieniach do progu unijnego- porównania, analiza regulacji prawnych.

6. Zmiany wynikające z fakturowania elektronicznego:

 • omówienie regulacji prawnych,
 • ustrukturyzowane e-faktury,
 • obowiązek czy prawo przyjmowania e-faktur?

7. Panel dyskusyjny.

Forma:
Przede wszystkim warsztat praktyczny. Co więcej, gruntowna analiza przepisów na przykładach z życia zamawiającego i wykonawcy. wszystko to zostanie scalone pokrywającymi się zagadnieniami/ doświadczeniami po to by nauczyć się dokonywać właściwych ocen i wyborów w codziennej pracy.

Cele:
Celem przedmiotowego szkolenia jest omówienie poszczególnych etapów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przy uwzględnieniu regulacji dotyczących elektronizacji zamówień publicznych. Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówione narzędzie miniPortalu UZP jako alternatywy dla komercyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz stanowiska doktryny i orzecznictwa. Nie zabraknie analizy mechanizmów gwarantujących prawidłowe wdrożenie i zastosowanie elektronizacji niezależnie od wartości zamówienia publicznego. Uczestnikom szkolenia zostanie przedstawione również zagadnienie fakturowania elektronicznego, które w początkowej fazie zacznie obowiązywać od dnia 18.04.2019 r., a następnie, niezależnie od wartości zamówienia publicznego, 01.08.2019 r.

Adresaci:

 • zamawiający i wykonawcy,
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego i wykonawcy,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie ofert przetargowych,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • inne osoby uczestniczące w postępowaniu/ przygotowaniu zamówienia publicznego
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 360 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za szkolenie Elektronizacja zamówień publicznych”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI